Zorgvergelijker.jouwweb.nl
Home » Informatie

Informatie

Wat dekt de basisverzekering 2015?

De overheid heeft een wettelijk basispakket samengesteld en geldt voor iedere inwoner in Nederland. Iedere zorgverzekeraar biedt dus dezelfde dekking van de basisverzekering. Je betaalt alleen niet bij iedere zorgverzekeraar dezelfde premie. het is dus verstandig om een vergelijking te maken.
 
Een basisverzekering dekt:
 • Geneeskundige zorg, door huisartsen, medisch specialisten en verloskundigen
 • Ziekenhuisverblijf
 • Tandheelkundige zorg (tot 18 jaar, vanaf 18 jaar chirurgische tandheelkundige zorg en uitneembaar kunstgebit)
 • Geneesmiddelen
 • Kraamzorg
 • Ziekenvervoer (ambulance en zittend vervoer)
 • Paramedische zorg (beperkt fysiotherapie/oefentherapie, logopedie, ergotherapie, dieetadvisering)
 • Hulpmiddelen voor behandeling, verpleging, revalidatie, verzorging of een specifieke beperking (dus niet rollators en andere eenvoudige loophulpmiddelen)
 • Spoedeisende hulp over de hele wereld (voor het in Nederland geldende tarief)
Het eigen risico geldt niet voor:
 • Kosten van de huisarts
 • Verloskundige zorg
 • Kraamzorg
 • Zorg voor chronische aandoeningen
 • Nacontroles bij orgaandonatie
 • Wijkverpleging

Verschillen tussen verzekeraars

Zorgverzekeraars kunnen ervoor kiezen het eigen risico (gedeeltelijk) niet in rekening te brengen als de verzekerde:
 • zorg krijgt van een 'voorkeursaanbieder';
 • geneesmiddelen gebruikt die de zorgverzekeraar aanbeveelt;
 • een preventieprogramma volgt voor diabetes, depressie, hart- en vaatziekten, chronisch obstructief longlijden of overgewicht.
Per verzekeraar is het verschillend of ze het eigen risico niet, gedeeltelijk of volledig in rekening brengen. Wilt u graag weten hoe uw verzekeraar met het eigen risico omgaat? Bekijk dan de polisvoorwaarden.

Belangrijkste wijzigingen zorgverzekering 2015

Volgend jaar is de gemeente waar je woont verantrwoordelijk voor de zorg voor langdurig zieken en de ouderen, maar ook voor de jeugdzorg. De decentralisatie van de zorgtaken heeft het doel de zorg dichter bij de mensen te brengen. Daardoor komen bijvoorbeeld wijkverpleging en andere vergoedingen in het basispakket van de zorgverzekering. Een aantal wijzigingen zijn nu reeds een feit. Deze veranderingen hebben betrekking op de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) en psychologische hulp voor kinderen. Wat verandert in 2015 nog meer?

Verandering AWBZ

Het huidige kabinet wil de huidige AWBZ vanaf 1 januari 2015 ingrijpend hervormen. De AWBZ gaat vanaf 1 januari 2015 Wet Langdurige Zorg (WLZ) heten. Het doel van deze hervormingen is om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Deze zorg wordt voor een groot deel overgedragen aan de gemeenten. De zorgverzekeraars gaan deze hulp aan huis regelen. Zij betalen de kosten van deze zorg waardoor hun uitgaven omhoog gaan en de premies zullen stijgen. Later dit jaar zal er meer duidelijkheid komen over de stijging van de zorgpremies. De overheid wil met deze maatregel 3,5 miljard euro besparen.
 

Psychische hulp voor kinderen uit basisverzekering 2015

Vanaf 1 januari 2015 wordt psychische hulp voor de kinderen niet meer vergoed vanuit de basisverzekering in 2015. Vanaf dat moment wordt de zorg voor de jeugd helemaal ondergebracht bij de gemeente. De verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in de nieuwe Jeugdwet. Het doel is om de zorg zo dicht mogelijk bij het kind of jongere te organiseren. De zorgaanpak weordt daarmee korter en minder ingrijpend.

Wat verandert er nog meer in 2015

 • Eigen risico van 360 euro naar 375 euro
 • Geestelijke gezondheidszorg. Psychologische hulp voor kinderen vervalt
 • Dyslexiezorg wordt voortaan door de gemeente geregeld vanuit de Jeugdzorg
 • Kraamzorg. Eigen bijdrage kraamzorg thuis wordt verhoogdmet 5 cent 4,15 euro
 • Kraamzorg eigen bijdrage. Kosten boven de 117,50 euro per dag moet je zelf gaan betalen (kraamzorg in een ziekenhuis of instelling zonder medisch noodzaak. Was 116,50 euro)
 • Verloskundige zorg. De combinatietest zonder medische indicatie komt te vervallen. Voor prenatale diagnostiek geldt het verplicht eigen risico niet meer
 • Revalidatie. Geriatrische revalidatie moet binnen een week aansluiten op het ziekenhuisverblijf (i.p.v. direct)
 • Transplantatie. Een orgaandonor krijgt recht op vergoeding van de reiskosten ten laste van zijn eigen rekening. Voor het vervoer van de donor geldt het verplicht eigen risico niet meer.
 • Wijkverpleging. Verpleging en verzorging aan huis wordt veleend door een (wijk)verpleegkundige en vergoed vanuit de basisverzekering
 • Zittend ziekenvervoer. Eigen bijdrage wordt met 1 euro verhoogd tot 97 euro
 • Zintuigelijke gehandicaptenzorg. Zintuigelijke gehandicaptenzorg verleend door een specialistisch team waarvan een oogarts of GZ psycholoog hoofdbehandelaar is wordt vergoed vanuit de Basisverzekering
Wat hulpmiddelen betreft is de maximale vergoeding en eigen bijdrage gewijzigd:
 • Pruiken. Vergoeding wordt verhoogd met 5,50 euro naar 414,50 euro
 • Lenzenvergoeding: 1 euro extra naar 54,50 euro
 • Brillen 2 euro erbij naar 111 euro
 • Allergeenvrije schoenen 1 euro omlaag naar 140,50 euro